top of page
  • Forfatters billedeNils Thygesen

Gunstige udsigter for 20212020 blev i sandhed et turbulent år i mange henseender. Corona-pandemiens hastige udbredelse og konsekvenser kom bag på de fleste, og selvom Thygesen Capital ved årets begyndelse vurderede, at aktiemarkedet stod over for øget volatilitet og risiko for korrektioner, var den udløsende faktor for dette skifte som næsten altid i historien overraskende. Den faktuelle konstatering af, at det økonomiske opsving med mere end ti år på bagen havde bevirket aktiemarkeder, der var anspændt prissat, stod imidlertid ikke til diskussion. Den historisk store volatilitet i marts måned var forstærket af den automatisering af aktiemarkederne, der har fundet sted inden for de seneste årtier, hvor kursbevægelser accelererer, når udsvingene er særlig store. Usikkerheden var betydelig, virussen var ukendt, og de sundhedsmæssige effekter blev forstærket af vantro over for de mulige implikationer. Derfor så man også, at aktiemarkederne steg yderligere i begyndelsen af året på trods af, at der allerede forelå omfattende oplysninger om smittefaren. Kursfaldene blev så meget desto større, da alvoren efterhånden gik op for markederne. Thygesen Capital benyttede i begyndelsen af april de markante kursfald til placering af den tilbageholdte kontantbeholdning på ca. 10%. Porteføljens undervægt i it-aktier bidrog sammen med enkelte rejserelaterede aktier til, at afkastet de følgende måneder havde svært ved at følge markedsafkastet, der i vid udstrækning var drevet af få og i forvejen særdeles højt prissatte aktier. Til gengæld har porteføljen vist sig at være mere robust end MSCI World Value, som også er relevant at sammenligne med, da Thygesen Capital's investeringsstil er valuebaseret.


Her ved overgangen til 2021 er det Thygesen Capital's vurdering, at porteføljen er stærkt positioneret til de drivkræfter, der vil præge aktiemarkederne i det nye år. Det drejer sig om:


+ Gradvis genåbning af samfundene i takt med vaccinegodkendelser og -distribution

+ Mindsket politisk usikkerhed efter sammensætning af Kongressen i USA

+ Fortsatte penge- og finanspolitiske stimuli og købestærke forbrugere


Den gradvise genåbning af samfundene må formodes at ville ske, efterhånden som vinteren slipper sit tag i den nordlige halvkugle, og den anden bølge af corona aftager. Forventede vaccinegodkendelser i 1. og 2. kvartal skønnes at danne grundlag for kommerciel produktion og distribution af vaccinerne, så skadevirkningerne af en tredje corona-bølge i efteråret 2021 kan begrænses. Det vil komme aktiemarkederne til gode og i særdeleshed nogle af de aktier, der indgår i Thygesen Capital's portefølje, herunder de mere valueprægede aktier. Mange virksomheder har under coronakrisen forceret effektiviseringer og omstruktureringer. Det betyder, at den operationelle gearing er forøget, hvorved stigning i salget slår stærkere igennem på indtjeningen. Denne effekt synes ikke fuldt ud at være indregnet af markederne.


Når omvalget i Georgia er gennemført i januar måned, kan Kongressen sammensættes i Washington. Her er det mest sandsynlige, at magten fortsat vil være delt med republikansk flertal i Senatet og demokratisk flertal i Repræsentanternes Hus. Det gør det vanskeligt for den kommende præsident Biden at gennemføre radikale forandringer, og det vil give ro til de finansielle markeder, der har en risikofaktor mindre at forholde sig til.


Ikke meget tyder på, at den ekstremt lempelige penge- og finanspolitik vil blive strammere de kommende måneder. Det betyder, at aktier i virksomheder med stabil indtjeningsvækst kan fortsætte med at sætte kursrekorder, da fremtidig indtjening kan tilbagediskonteres til nulrente. Disse aktiers kurspotentiale vil dog blive begrænset af den fornyede konjunkturfremgang understøttet af købestærke forbrugere. Konjunkturfremgangen vil især tilgodese cykliske og finansielle aktier, men nogle aktier, der traditionelt anses for at være defensive, kan dog også forventes at outperforme. Der er tale om aktier, som har været ramt af nedlukninger, eksempelvis Diageo, Coca-Cola, Hugo Boss og Danone, der alle indgår i Thygesen Capital's portefølje. Risikoen for stigende inflation har formentlig længere udsigter men kan om nogle år blive den helt store forandringsfaktor, som vil bevirke kapitalstrømme fra højt prissatte vækstaktier og fastforrentede fordringer til de valueaktier, der i mere end et årti har underperformet aktiemarkedet. Afkortede forsyningskæder i forlængelse af coronakrisen og højere omkostninger forbundet med mere klimavenlig produktion kan blive nogle af de faktorer, som gennem lønsomhedspres i virksomhederne vil medvirke til stigende inflation.


I 2021 forventer Thygesen Capital at have fornøjelsen at åbne for kundetilgang, da der i løbet af 2020 er observeret betydelig interesse for selskabets investeringstilgang. Thygesen Capital vil kommunikere mere om denne mulighed, når lanceringen af en ny investeringsforeningsafdeling nærmer sig. Indtil da er der kun tilbage at ønske glædelig jul og godt nytår med tak til de mange læsere, der har fulgt Thygesen Capital's indlæg gennem 2020.

71 visninger

Comments


bottom of page