top of page
  • Forfatters billedeNils Thygesen

Yara International udgør foreløbig solid komponent gennem fødevarekrisen


Yara International er verdensledende producent af kunstgødning og har været en del af Thygesen Capital's portefølje siden start. Virksomheden berøres som mange andre virksomheder af Ruslands invasion af Ukraine og ikke mindst af den ulykkelige fødevareknaphed, der følger af invasionen. På kortere sigt påvirkes Yara af højere salgspriser, som mere end kompenserer for lavere afsætning og højere priser på råvarer, herunder energi. I første kvartal 2022 opnåede virksomheden et rullende 12 måneders kapitalafkast på 12,7%, og det var væsentligt højere end de senere års niveau og virksomhedens konjunkturregulerede målsætning på 10%. På længere sigt er det imidlertid væsentligt for virksomheden, at verdens fødevareforsyninger normaliseres, selvom behovet for løbende produktivitetsforbedringer i landbruget forøges i forbindelse med ressource- og miljømæssige udfordringer. Yaras kapitalafkast har gennem en længere årrække været utilstrækkeligt til at skabe værdi til aktionærerne, men det er Thygesen Capital's vurdering, at den række af lønsomhedsforbedrende tiltag, der er iværksat, vil forbedre situationen. Lønsomheden vil desuden understøttes af en strukturel forøgelse i efterspørgslen drevet af den globale befolkningstilvækst. Virksomheden må dog også fremover formodes at være ganske konjunkturfølsom, og der vil være perioder, hvor der ikke genereres aktionærværdi.


Krigen i Ukraine skaber stor usikkerhed om såvel gasforsyninger som fødevareproduktion. Yara søger at afbøde denne betydelige risiko gennem flytning af produktion til virksomhedens fabrikker uden for Europa. De stigende fødevarepriser øger generelt landbrugets lønsomhed og styrker incitamentet til at investere i bl.a. gødning. Omvendt vil begrænsning af gasforsyningerne skabe produktionsudfordringer for gødningsproducenterne.


Som direkte konsekvens af de russiske sanktioner er mindst 15% af det globale udbud af gødning forsvundet, og de indirekte effekter er endnu mere omfattende på grund af forstyrrelser af forsyningskæderne og påvirkningen fra de højere gaspriser. Det fører ulykkeligvis til hungersnød i sårbare dele af verden, og behovet for international hjælp er betydeligt. Store mængder korn er strandet i havnene ved Sortehavet. Yara har foreløbig bidraget til den ekstreme situation ved donation af næsten 60.000 tons gødning til Ghana.


Selvom Yara søger at afdække salgsmæssige valutarisici gennem råvareindkøb og gældsoptagelse i samme valuta, har virksomheden generelt glæde af en styrket USD. Denne effekt kan i den nuværende situation ses som en afdækning af risikoen forbundet med stigende markedsrenter i navnlig USA.


Trods konjunkturbetinget høj indtjening synes aktien attraktivt prisfastsat med en P/E på ca. 9 for rullende 12 måneders indtjening og en dividend yield på ca. 6% baseret på seneste udbyttebetaling. Virksomheden er robust kapitaliseret med en rentebærende nettogæld i forhold til egenkapitalen ved udgangen af 2021 på 55% og en rentebærende nettogæld i forhold til driftsindtjeningen (EBITDA) på 1,4. Kreditvurderingen er BBB hos Standard & Poor's og Baa2 hos Moody's.


Godt 36% af virksomheden kontrolleres af den norske stat, men med en markedsværdi på ca. NOK 120 mia. er der god likviditet i aktien.


Med hensyn til det generelle aktiemarked er der fortsat grund til stor agtpågivenhed. Usikkerhed om inflationsudviklingen, krigen i Ukraine og Kinas nultolerancepolitik frem mod partikongressen i efteråret skaber risiko for recession. Selvom S&P 500 er faldet næsten 20% fra toppen ved nytårstid, ser Thygesen Capital foreløbig større risiko for yderligere kursfald på aktiemarkederne end mulighed for kursstigninger. Derfor handler det som altid om selektivt at sammensætte en portefølje, der indeholder langsigtet robusthed og potentiale. Høje værdiansættelser af virksomheder med store investeringsbehov er under alle omstændigheder placeringsmuligheder, man bør undgå.


Thygesen Capital har siden nytår oplevet et værdifald af porteføljen på 4,9%, mens MSCI World har mistet 7,6%.

30 visninger

Comments


bottom of page