top of page
  • Forfatters billedeNils Thygesen

Udsigt til aftagende risiko i løbet af 2023


Sidste år ved denne tid fremhævede Thygesen Capital stagflation som den største udfordring for de finansielle markeder. Stagflationen viste sig at blive en realitet, og både aktie- og obligationsmarkederne oplevede betydelige kursfald. Vi havde en smule mere optimisme, end det realiserede scenario afspejlede, idet inflationen viste sig at være mere aggressiv end forventet. Inflationen var også tema i vores månedsbrev for to år siden og bliver det som varslet sidste år også i år. Denne gang bliver det imidlertid med modsat fortegn, idet Thygesen Capital skønner, at inflationen nu så småt vil aftage de kommende måneder. Det skyldes overvejende basiseffekter, hvor sammenligningsgrundlaget det foregående år gradvis stiger. Selvom realøkonomien må imødese en opbremsning i 2023, og selvom obligationsmarkederne er blevet en større konkurrent, er det vores vurdering, at aktiemarkederne ikke vil opleve lige så store kursfald som i indeværende år. Ved udgangen af 2023 er det ikke utænkeligt, at aktiemarkederne ligger højere end ved indgangen til året. Volatilitet må fortsat imødeses. Blandt risici kan fremhæves:

  • Kerneinflationen har vanskeligt ved at normaliseres

  • Eskalering af krigen i Ukraine til at omfatte NATO

  • Optrapning af forholdet mellem Kina og Taiwan

I tilfælde af at kerneinflationen bider sig fast, vil lønpresset øges, virksomhedernes profitabilitet vil komme under yderligere pres, og arbejdsløsheden vil stige. Det vil forlænge den økonomiske nedgang og kan sætte aktiemarkederne under fornyet pres.


Den fastlåste situation i Ukraine kan betyde, at Rusland griber til anvendelse af masseødelæggelsesvåben, og det vil med stor sandsynlighed nødvendiggøre en reaktion fra NATO. En sådan situation kan få uoverskuelige følger. Verdenssamfundets modstand mod en sådan udvikling vil forhåbentlig afholde Rusland fra en eskalering af den art. Trækker krigen "blot" ud, vil fortsat energiknaphed hæmme den økonomiske aktivitet i navnlig Tyskland.


Den netop afholdte Folkekongres i Kina har sendt signaler om en koncentrering af magten hos præsident Xi Jinping, og truslen om at indlemme Taiwan i Folkerepublikken blev gentaget og aktualiseret. Optrapning af forholdet mellem Kina og Taiwan vil med stor sandsynlighed involvere USA, og risikoen for yderligere restriktioner i samhandelen mellem Kina og Vesten vil forøges. Mange virksomheder er i færd med at forberede sig på situationen, men aktiemarkederne kan næppe undgå at blive negativt påvirket.


Blandt faktorer, der kan understøtte aktiemarkederne, bør fremhæves:

  • Genåbning af Kina efter de hårde nedlukninger forbundet med corona

  • Afbalanceret magtfordeling i den amerikanske Kongres

  • Fredsforhandlinger mellem Rusland og Ukraine

Der er næppe tvivl om, at corona-smitten i Kina står højt på myndighedernes dagsorden. For at løse krisen og gøre en lempelse af nultolerancen mulig er det imidlertid nødvendigt, at en større del af den ældre befolkning vaccineres, og at kvaliteten af vaccinerne forbedres. Desuden er udbygning af hospitalskapaciteten en forudsætning for, at smittede kan få den fornødne behandling. Nultolerancen bevirker kolossale økonomiske og menneskelige tab for landet.


Demokraterne blev ikke svækket som forudset ved det netop afholdte midtvejsvalg i USA, og guvernør Ron DeSantis fra Florida synes at have mulighed for at fortrænge tidligere præsident Donald Trump som førende præsidentkandidat for Republikanerne. Kongressens handlemuligheder vil dog være forholdsvis begrænsede frem mod præsidentvalget i 2024, og denne ro kan være gunstigt for aktiemarkederne.


Ruslands tilbagetrækning fra Kherson kan måske være et signal om forestående fredsforhandlinger. Selvom det skønnes, at Vestens sanktioner i vid udstrækning vil blive fastholdt over for Rusland efter en fredsslutning, må det forventes, at priser på energi og andre råvarer alt andet lige vil falde, og forsyningssikkerheden vil stige. Det vil gavne især de europæiske aktiemarkeder.


Som årets formentlig sidste omlægning har Thygesen Capital for nylig indlemmet Royal Unibrew i porteføljen. Aktien har været hårdt presset af bryggeriets vanskeligheder med at overvælte stigende priser på råvarer og energi til slutkunderne. Det er vores vurdering, at bryggeriet i løbet af det kommende år i lighed med konkurrenterne vil være i stand til at hæve priserne og dermed vende tilbage til virksomhedens mangeårige historiske forrentning (ROIC) af kapitalen på omkring 20% årligt. Royal Unibrew afløser Colgate-Palmolive i porteføljen, hvor aktien har været en robust komponent - ikke mindst som følge af den styrkede USD.


Thygesen Capital har siden nytår oplevet et værdifald af porteføljen på 4,0%, mens markedet (MSCI World) er faldet 5,6%. Det er vores vurdering, at porteføljen indeholder betydelig substansværdi.


Med disse ord er der kun tilbage at ønske glædelig jul og godt nytår med tak til de mange læsere, der har fulgt Thygesen Capital's indlæg gennem 2022.

38 visninger

Comentarios


bottom of page