top of page
  • Forfatters billedeNils Thygesen

Nu begynder krisen for alvor

Opdateret: 8. jun. 2020

Virksomhedernes regnskaber for 1. kvartal var generelt ikke voldsomt påvirket at corona-krisen, idet kun de sidste få uger af kvartalet blev berørt af nedlukninger i Asien og Europa. Indeværende kvartal bliver slemt, idet hele april har været karakteriseret ved stort set ingen aktivitet - en helt usædvanlig situation i verdenshistorien. Maj bliver præget af gradvis genåbning, og juni må forventes at være tilbage på det højeste aktivitetsniveau, siden krisen indtraf - i hvert fald i Europa og Asien. USA og Latinamerika vil formentlig få det vanskeligt de kommende måneder som følge af lempelig tilgang til smitten og forcerede genåbninger af samfundet, der kan afstedkomme overbelastning af sundhedsvæsenet. I 3. kvartal må det antages, at den reelle arbejdsløshed og konkurser for alvor begynder at materialisere sig, og det forløb kan vise sig at blive langvarigt og bevirke mange afledte effekter, der forplanter sig ud i økonomien over de kommende år.


Det er tvivlsomt, om det ovenfor beskrevne forløb er fuldt indregnet i de finansielle markeder på nuværende tidspunkt, og der er stor risiko for, at vi vil se fornyet turbulens med kursfald på aktiemarkederne og yderligere udvidelse af kreditspændene. Som langsigtet investor kan man vælge at udnytte denne situation til opkøb.


Trods generel vilje til markante finanspolitiske lempelser mindsker centralbankernes massive opkøb af de mange nyudstedte statsobligationer risikoen for store stigninger i markedsrenterne. Det vil bidrage til at understøtte aktiemarkederne, både fordi diskonteringsrenten i aktiernes værdiansættelse holdes lav, og fordi investorerne har vanskeligt ved at finde alternative placeringsmuligheder. Den tyske forfatningsdomstols nylige afgørelse kan dog på sigt vise sig at få betydning for ECB's kvantitative pengepolitik.


Det er værd at holde sig for øje, at aktiemarkedernes prissætning på ny er ganske anspændt, og derfor vil tegn på, at krisen trækker ud, slå hårdt igennem på kursdannelsen. Måler man værdien af de 500 største børsnoterede virksomheder i USA (S&P 500) og sammenholder med BNP, er værdisætningen på linje med niveauet under it-boblen for 20 år siden. Det er tankevækkende, men som dengang udgør få højt prissatte aktier en væsentlig del af aktiemarkedets værdi. Thygesen Capital ejer ingen af disse højt prissatte aktier.


I investeringsverdenen opererer man med begrebet "Dividend Aristocrats". I sig selv en underholdende betegnelse, der ofte dækker over virksomheder, som gennem de seneste mindst ti år har fastholdt eller forhøjet udbyttet. Aktier i disse virksomheder har over tid vist sig at levere højere afkast end det brede aktiemarked. Årsagen er, at sådanne virksomheder er karakteriseret ved høj indtjeningsstabilitet, begrænset løbende investeringsbehov, høj lønsomhed og moderat finansiel risiko. Det er ofte den type virksomheder, Thygesen Capital investerer i. For tiden drejer det sig om Aflac, Danone, Diageo, Johnson Matthey, Nestlé og Novo Nordisk.


Følgende "Dividend Aristocrats" kunne principielt også være at finde i porteføljen, når der på et tidspunkt måtte blive plads, idet disse virksomheder hver for sig repræsenterer stærke og konkurrencedygtige forretningsmodeller: Colgate-Palmolive, Coca-Cola, McDonald's, Sanofi, Siemens, Kimberly-Clark, Expeditors International, Stanley Black & Decker, Otis, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline og Ecolab.


Så længe usikkerheden på de finansielle markeder er så betydelig, som den er i øjeblikket, kan der være god grund til i vid udstrækning at lade aktieporteføljen bestå af sådanne solide aktier og eventuelt supplere beholdningen ved større kursfald på markedet. Omvendt må man ikke glemme, at der er en del andre aktier, der er særlig hårdt ramt af krisen, og som kan indeholde betydeligt potentiale på længere sigt. Her skal man dog nok regne med stor risiko for nye tilbagefald på kortere sigt. Blandt disse aktier i Thygesen Capital's portefølje kan nævnes Samsonite, InterContinental Hotels Group, American Express og Hugo Boss.


Konkursrisikoen blandt de virksomheder, Thygesen Capital investerer i, skønnes at være hypotetisk. Det er dog værd at forholde sig til risikoen for nødvendigheden af at forhøje aktiekapitalen, således at eksisterende aktionærer udvandes. Foreløbig forøger virksomhederne kreditfaciliteterne hos deres bankforbindelser og udsteder obligationer i markedet for at styrke likviditetsberedskabet. Risikoen for omfattende kapitalforhøjelser blandt porteføljens virksomheder bedømmes at være begrænset, idet virksomhederne generelt er solide og moderat eller lavt gældsatte. Krisens varighed kan dog afstedkomme, at nogle virksomheder må udskyde investeringsbeslutninger.


Thygesen Capital er nu registreret i Finanstilsynet som forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF). Det betyder, at interesserede snart får mulighed for at investere i den gennemprøvede og egenudviklede Transatlantic Quality Strategy.


Thygesen Capital ønsker god pinse.


Kilde: Communal News

121 visninger

Comments


bottom of page