top of page
  • Forfatters billedeNils Thygesen

Novo Nordisk er stadig værd at eje

Opdateret: 9. mar.

Med en global markedsandel på godt 30% er Novo Nordisk verdens ledende udvikler, producent og udbyder af diabetesmedicin. Medicin til behandling af fedme (foreløbig ca. 10% af omsætningen) er kommet til på det seneste og vil muligvis også blive godkendt til andre lidelser. Novo Nordisk indeholder desuden en division for biofarmaci og sjældne sygdomme, herunder blødersygdomme og væksthormon (ca. 10% af omsætningen). Selskabet blev grundlagt i 1923 og beskæftiger næsten 60.000 ansatte.


Novo Nordisk har været en del af Thygesen Capital's portefølje siden start. I den periode er aktiens værdi tredoblet, og prisfastsættelsen og investorernes betydelige beholdninger af aktien levner på nuværende tidspunkt ikke plads til mange uregelmæssigheder på kort og mellemlang sigt. En investeringshorisont på fem-ti år efterlader imidlertid gode muligheder for solidt afkast. Ikke alene fedmebehandling indeholder betydeligt potentiale – også afledte sygdomme som diabetes, hjerte-karsygdomme, slidgigt, forhøjet blodtryk og Alzheimers forebygges med Novo Nordisks fedmepræparater. Politisk velvilje til løbende at yde patienttilskud er afgørende for salget og muligheden for at spare kolossale midler på de offentlige finanser i mange år fremover.


Antallet af diabetikere på verdensplan skønnes at udgøre flere end ½ milliard mennesker og forventes at fortsætte med at vokse 4-6% årligt de næste mange år. Det svarer til mere end 10 millioner nye diabetikere hvert år. Kun halvdelen af verdens diabetikere diagnosticeres, og mindre end 40% modtager behandling for sygdommen. Det er kun 15%, der opnår den ønskede effekt på kontrol af blodsukker, så der er betydeligt potentiale for større udbredelse af bedre behandling, som tilbydes af Novo Nordisk og andre producenter. Forbedret tilgang til offentlige sundhedssystemer, særligt i udviklingslande understøtter potentialet. GLP-1-præparaternes fremkomst i 2005 har i væsentlig grad gjort behandling af diabetes mere effektiv, da disse præparater stimulerer kroppens egen insulinproduktion. Disse præparater repræsenterer det største vækstpotentiale og den højeste lønsomhed blandt diabetespræparater. På insulinområdet forventes det nye præparat, icodec at understøtte Novo Nordisks markedsandel. Præparatet administreres med en ugentlig indsprøjtning.


Præparaterne har dannet afsæt for udvikling af medicin mod fedme, og dette område repræsenterer på nuværende tidspunkt det største potentiale for Novo Nordisk. Anslået 770 millioner mennesker verden over lever med fedme, og det er næsten halvanden gange antallet af diabetikere. Kun omkring 2% af disse mennesker behandles med godkendt medicin, og det skyldes primært manglende adgang til effektiv behandling. Det skønnes, at de sundhedsmæssige omkostninger forbundet med fedme udgør 3% af det globale BNP eller omkring 8% af verdens samlede sundhedsudgifter. I mange lande er 25-30% af befolkningen overvægtige. Antallet af svært overvægtige personer er de seneste 25 år vokset med 3-5% årligt. Patentet på Novo Nordisks første generation af GLP-1-præparat, Victoza udløber i år, men det må formodes, at patienterne forholdsvis nemt flyttes over på de nyere og mere effektive præparater.

Novo Nordisk investerer i disse år betydelige tocifrede milliardbeløb hvert år i udvidelse af produktionskapaciteten, og trods lanceringen af Eli Lilly’s fedmemedicin i år vil det formentlig stadig være produktionskapaciteten, der er udfordringen for de to virksomheder de kommende år. Novo Nordisks høje kapitalafkast sikrer såvel finansieringen af investeringsbehov som aktionærudlodning.


Virksomhedens gældsætning er forholdsmæssig meget begrænset, og afkastet af den investerede kapital ligger forholdsvis stabilt omkring imponerende 70% årligt.


Hovedparten af konkurrencen må også de følgende år formodes at komme fra Eli Lilly, men markedets størrelse levner god plads til begge producenter. Der må dog over tid forventes et vist prispres, som også sygekasser og offentlige budgetter vil bidrage til. Selvom der vil være begrænsninger på kort og mellemlang sigt for, hvad private sygekasser og offentlige budgetter kan finansiere, må det lange sigte være, hvilke kolossale samfundsmæssige besparelser Novo Nordisks præparater vil bidrage med. Mange har desuden mulighed for og ønske om selv at betale deres fedmemedicin.


Patentudløb de kommende år er foreløbig begrænset, men på længere sigt vil kopikonkurrence formentlig presse salget i navnlig udviklingslande, herunder Kina.


Med en forventet årlig indtjeningsvækst næsten så langt øjet rækker på minimum 10-15% understøttet af skalafordele i produktionen og endnu højere de nærmeste år, er det næppe urimeligt, at aktien for tiden handles til en P/E omkring 31. Pengestrømsrenten (FCF Yield) er ca. 2½%. Aktien kan desuden være et forholdsvis sikkert tilflugtssted ved større korrektioner i aktiemarkedet. I forhold til nærmeste konkurrent, Eli Lilly handles Novo Nordisk med en rabat på ca. 26%.


Thygesen Capital har siden nytår genereret et afkast på 9,3%, mens markedet (MSCI World) er steget 12,3%. MSCI World Value er i samme periode steget 2,8%.

57 visninger

Comments


bottom of page