top of page
  • Forfatters billedeNils Thygesen

Alfa Laval genindtræder i porteføljen

Efter den seneste tids forholdsvis markante stigninger i markedsrenterne og kursfaldene på den vækstorienterede del af aktiemarkedet er det Thygesen Capital's vurdering, at de forestående pengepolitiske stramninger nu i vid udstrækning er indregnet i aktiemarkedets prissætning. Med en forskel på kun omkring 40 basispunkter mellem den toårige og den tiårige statsobligationsrente i USA er det markedets opfattelse, at der er forholdsvis stor risiko for, at de pengepolitiske stramninger resulterer i recession, og det kan på længere sigt begrænse de pengepolitiske stramninger. Derfor er Thygesen Capital fortsat overvægtet defensive aktier og undervægtet cykliske aktier.


Dermed må det også forventes, at inflationstemaet gradvis kommer til at fylde mindre på de finansielle markeder, selvom det blivende inflationsniveau skønnes at blive noget højere end de seneste mange år. Et inflationsniveau på 2-4% de kommende år vil formentlig være realistisk. Det kan på ny gøre kvalitetsprægede vækstaktier attraktive, efter at prissætningen efterhånden afspejler et inflationsniveau i denne størrelsesorden.


Herefter vil det foreløbig være den alvorlige geopolitiske situation, der bekymrer aktiemarkedet mest. Yderligere eskalering af den ulykkelige situation i Ukraine og de sikkerhedspolitiske konsekvenser for Europa og resten af verden kan presse aktiemarkedet. Ofte vil sådanne situationer dog udgøre gode købsmuligheder, hvor værdien på ny materialiseres, når usikkerheden aftager. Risikoen for at situationen optrappes er imidlertid betydelig, og hvis Putin vælger at opfatte våbenleverancerne fra NATO til Ukraine og sanktionerne mod Rusland som et NATO-angreb på Rusland, kan situationen udvikle sig ukontrollabelt. En sådan situation synes desværre ikke fuldstændig hypotetisk, selvom den ukrainske modstand jo ikke forsvinder ved en russisk overtagelse af landet. Her vil aktier i virksomheder med overvejende europæisk afsætning være særlig udsat. Energiaktier, japanske samt amerikanske aktier og til dels schweiziske aktier kan udgøre placeringer med forholdsmæssig større robusthed i denne situation. Inden for andre aktivklasser vil lange amerikanske statsobligationer og guld kunne udgøre modvægt til aktiebeholdningen.


Samlet set er der således stadig grund til forsigtighed, når det drejer sig om risikotagning på de finansielle markeder, og formuebevarelse må fortsat prioriteres højt.


Thygesen Capital's eksponering til Rusland og Østeuropa er yderst begrænset, idet kun en lille del af porteføljevirksomhedernes salg sker til denne region. Porteføljen indeholder ingen russiske eller østeuropæiske aktier, og den største risiko for porteføljen skønnes i den forbindelse at være yderligere stigninger i råvarepriserne kombineret med forstærket global vækstafmatning. Generelt eksponerer Thygesen Capital sig ikke på markeder med høj politisk risiko.


I september 2021 afhændede Thygesen Capital ejerskabet i den markedsledende miljøteknologiske og globalt orienterede virksomhed, Alfa Laval. Prissætningen af selskabet var efterhånden blevet anspændt. Siden da er aktien faldet noget tilbage, og derfor har Thygesen Capital besluttet på ny at blive medejer af denne interessante og veldrevne virksomhed. Købet er finansieret ved afhændelse af Kraft Heinz, som trods god evne til på det seneste at viderefakturere råvareprisstigninger stadig døjer med at få løftet lønsomheden til et værdiskabende niveau. Warren Buffett har ellers gennem Berkshire Hathaway's medejerskab af virksomheden i en lang årrække forsøgt at påvirke situationen, men det synes at have lange udsigter, før der kan forventes afgørende resultater. Det netop annoncerede partnerskab med Google om indsamling af forbrugerdata kan dog vise sig at være et skridt i retning af skærpet fokus på lønsomhed.


Alfa Lavals målsætning er at generere årlige kapitalafkast på minimum 20% understøttet af såvel organisk som akkvisitiv vækst. Det er lykkedes gennem mange år og er resultatet af bl.a. en fokuseret kapitalallokeringsstrategi. Siden Industri Kapital efter to års aktivt ejerskab gennoterede virksomheden på Stockholms fondsbørs i 2002, har Alfa Laval-aktien leveret et gennemsnitlig årligt afkast på 16%. Det kan sammenlignes med et gennemsnitlig afkast på 11% p.a. for det samlede svenske aktiemarked.Ordreindgangen var solid i 4. kvartal 2021 og steg med 24% renset for valutaeffekter. Salget voksede med 9% overvejende trukket af løsninger inden for bæredygtighed, energieffektivisering og dekarbonisering. Fornyet efterspørgsel fra olie- og gassektoren og fremgang i serviceaktiviteterne bidrog også til salgsfremgangen. Større afsætning og bedre effektivitet kunne dog ikke helt kompensere for højere råvareomkostninger, og overskudsgraden (EBITA-marginen) faldt fra 18,4% i 4. kvartal 2020 til 17,0% i 4. kvartal 2021. Ledelsen forventer, at efterspørgslen i indeværende kvartal vil overstige det i forvejen høje niveau i 4. kvartal 2021.


Alfa Laval er særdeles velkonsolideret med en soliditetsgrad på over 50% og en rentebærende nettogæld på mindre end 0,9 gange EBITDA. En væsentlig del af egenkapitalen er dog bundet i goodwill hidrørende fra køb af virksomheder gennem årene. Alfa Laval har gennem mange år oppebåret en kreditvurdering på BBB+ hos Standard & Poor's. Det er en ægte global virksomhed med 40% salg til Asien, 30% til Vesteuropa og 17% til Nordamerika.


Thygesen Capital har siden nytår begrænset porteføljens værdifald til 5,5%, mens MSCI World har mistet 6,5%.

42 visninger

Comments


bottom of page